Nyheter

Demokratiskt ägande – hållbar utveckling

Vi vill sätta stopp för privatiseringar av välfärd och infrastruktur
Verksamheter som vård, skola, omsorg, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser ska ägas gemensamt.
Makt och rikedom är koncentrerade till en liten manlig elit i näringslivets topp men faktiskt äger vi alla tillsammans stora tillgångar som kan användas till gemensam nytta.

Staten är den största ägaren på aktiebörsen, AP-fonder och andra pensionsfonder förvaltar stora tillgångar som borde stå under folkligt inflytande och användas mer medvetet för att styra om samhället i riktning mot rättvisa och en ekologiskt hållbar utveckling.

Vi vill sätta stopp för privatiseringar av välfärd och infrastruktur
Verksamheter som vård, skola, omsorg, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser ska ägas gemensamt.

Det är hög tid att sätta stop för ytterligare privatiseringar och avregleringar i den gemensamma sektorn och ta strid om ägandet och makten över jobben. Nu vill vi att samhället återtar och återreglerar det som ska ägas och drivas gemensamt.

Vi vill i övrigt se ett breddat och varierat ägande som motvikt till att privatkapitalet får härja fritt.

Historiskt har beställningar från det offentliga banat väg för landets stora tillverkningsindustrier.

Nu behövs ett målmedvetet arbete i samma riktning för nya arbetstillfällen inom till exempel miljöteknik, energiomställning i bostadsbeståndet, säker mat och trävaruproduktion.

Våra gemensamt ägda företag ska styras utifrån en medveten ägarstrategi som sätter långsiktighet och samhällsnytta framför vinstintressen.

Det folkliga inflytandet ska stärkas genom demokratisk styrning och öppenhet för insyn i företagen.

Den offentliga sektorn ska vara föregångare som arbetsgivare vad gäller anställningsvillkor, jämställdhet och mångfald. Krav på kollektivavtal, jämställdhetsplaner och mångfaldsplaner ska ställas vid all offentlig upphandling liksom tydliga miljökrav. De offentligt anställda ska ges utökade möjligheter att påverka sin situation.

Vi vill satsa på förnybara och miljövänliga drivmedel
Omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi måste fortsätta som ett led i arbetet med att motverka växthuseffekten. Samtidigt måste kärnkraftsavvecklingen drivas på och garanteras.

Vi vill att de samhällsägda företagen går i spetsen för energiomställningen. Stat och kommuner måste stimulera och underlätta energieffektivisering, teknikutveckling inom miljöområdet och produktion av förnyelsebar energi. Här kan många nya arbetstillfällen skapas inom både offentlig och privat sektor.

Inom femton år ska den fossila bränsleförbrukningen minska med 80 procent. Det kräver stora satsningar på förnyelsebara och miljövänliga drivmedel. Framför allt krävs en minskning av bilismen genom en kraftig satsning på kollektivtrafik och stora investeringar i spårbundna transporter med därtill kopplade styrmedel.

Hållbar utveckling innebär att våra livsmönster och vår konsumtion anpassas till vad miljön långsiktigt kan bära. Med tekniska lösningar, politiska regleringar samt effektivare resursanvändning kan vi komma en bit på väg för att ändra de strukturer som styr konsumtionen i fel riktning.

Hållbar utveckling inbegriper även social och ekonomisk hållbarhet. Helhetssyn – att olika politikområden hänger ihop – är central för vänsterpartiet. Utan rättvis fördelning och förändring av maktförhållanden kommer det att vara svårt att uppnå en hållbar utveckling.

Vi vill ha en rättvis fördelning för en hållbar utveckling
Vi avvisar den osolidariska ordning där det är möjligt för företag att flytta till länder där arbetare utnyttjas till låga löner under usla villkor. Företagen ska ta de kostnader som följer av nedläggningar och flytt.

De anställda ska erbjudas möjligheter att ta över hotad produktion och driva företagen genom löntagarägande. Staten ska i ett övergångsskede stödja sådana lösningar genom lånegarantier.

Vi vill ha lokala och regionala fonder som bistår med riskkapital för att skapa tillväxt i hela landet. Fler sysselsatta i mindre företag är en viktig regionalpolitisk fråga. Vi vill återföra två öre per kWh från vattenkraften till berörda regioner.

De pensionsfonder som löntagarna äger gemensamt ska användas aktivt i syfte att långsiktigt utveckla produktion, skapa jobb och en hållbar utveckling.

Dela den här sidan:

Kopiera länk