Nyheter

Rätt till jobb – rätt på jobbet

Vänsterpartiet vill föra en ekonomisk politik där arbete åt alla är målet. Full sysselsättning ska gå före inflationsbekämpning. Systemet med utgiftstak, som samtidigt motverkar offensiva välfärdssatsningar och tillåter ofinansierade skattesänkningar, ska avskaffas.

Allas rätt till arbete är en fråga om makt och demokrati. Full sysselsättning är inte längre det främsta målet för den ekonomiska politiken. I stället är det EU-anpassad politik, byggd på nyliberala teorier, som gäller och den politiken leder till hög arbetslöshet och gör att arbetsgivarna kan hålla lönerna nere, luckra upp anställningsskyddet och öka de tidsbegränsade anställningarna. Det vill vänsterpartiet ändra på. Arbete åt alla ska vara målet för den ekonomiska politiken.

Vi vill skapa 200 000 nya offentliga jobb
Överskottsmålet för den offentliga sektorns finanser ska ersättas med en politik för god hushållning och långsiktig hållbarhet. Den ekonomiska politiken ska stimulera efterfrågan och uppmuntra till hållbara investeringar så att fasta och varaktiga jobb skapas.

Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är den bästa motorn i utvecklingen för ett solidariskt samhälle. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället.

Vi vill att 200 000 nya jobb skapas i offentlig sektor. Offentliga investeringsprogram för miljövänlig infrastruktur, bostadsbyggande och för fysisk handikappanpassning skapar nya jobb inom både den offentliga och den privata sektorn.

Samhälleligt ägda företag ska utvecklas och fungera som spjutspetsar i olika branscher genom att stödja avancerad teknikutveckling och möjliggöra forskning och innovationer som leder till produktion.

Framåtsyftande miljöteknik och stimulans av ”gröna jobb” är en viktig del i omställningen till en långsiktig hållbar utveckling av energiproduktion, infrastruktur och kommunikationer.

Vårt mål är att 20 000 nya hyresrätter byggs årligen under de närmaste tio åren samt att 65 000 hyresrätter renoveras varje år under samma år. Staten måste ta sitt ansvar och delfinansiera byggandet och ombyggandet för att skapa rimliga hyresnivåer.

Fasta heltidsjobb ska vara regel
Vi vill lagstifta om rätten till heltidsarbete. Fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag som regleras i centrala kollektivavtal.

Vi vill sänka heltidsnormen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen. Vårt mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, vilket är en frihetsreform för alla. Den omfördelar arbetstiden mer rättvist i hemmen, skapar fler arbetstillfällen och minskar sjukskrivningarna och arbetsskador.

Vi är beredda att ta vårt arbetsgivaransvar i kommuner och landsting och tillsammans med de fackliga organisationerna påbörja en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön för exempelvis vårdbiträden och undersköterskor. Vi ser det som ett led i en långsiktig strategi och som ett första steg på vägen mot en generell arbetstidsförkortning.

Vi vill att ungdomars ställning på arbetsmarknaden stärks
Unga vuxna är särskilt utsatta för arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden. Det är viktigt att ungdomar kommer in i arbetslivet på samma villkor som andra. Vi vill stärka deras ställning genom generella åtgärder såsom full sysselsättning, trygga anställningar och en generell välfärd.

Vi arbetar för att lönegapet mellan kvinnor och män ska försvinna. Vi stöder fackliga krav på att höja de lägsta lönerna. JämO måste få mer resurser för att kunna bevaka att arbetsgivarna lever upp till jämställdhetslagen.

Rätten till arbete gäller alla, oavsett sexuell läggning, funktionshinder, kön eller etnicitet. Mångfaldsplaner ska följas vid rekrytering, ersättningen till arbetsgivare som anställer människor med funktionshinder eller arbetshandikapp ska höjas, och lagen mot etnisk diskriminering skärpas i tillämpningen.

Offentliga arbetsgivare ska ta sitt ansvar för att bryta rasistiska och sexistiska strukturer, exempelvis genom att inte använda tjänster från företag som diskriminerar.

Vi vill stärka arbetsrätten och försvaret av kollektivavtalen
Vänsterpartiet försvarar kollektivavtalet och strejkrätten. Vi vill förstärka arbetsrätten.

Turordningsreglerna och företrädesrätten ska återställas. Utländsk arbetskraft ska inte utnyttjas eller diskrimineras. Därför måste arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal gälla lika för alla inom ett land.

EU:s nyliberala tjänstedirektiv måste skrotas. Om ett tjänstedirektiv antas måste det bygga på principen om att det är mottagarlandets lagar och regler som ska gälla.

Dela den här sidan:

Kopiera länk