sida

Sjukvårdspolitik

Vård utifrån dina behov

Vänsterpartiets politik för hälso- och sjukvård bygger på solidaritet mellan människor; en omfördelning mellan den som är frisk och arbetar, och den som är sjuk och i behov av vård. Det ska vara det medicinska behovet som styr vilken vård du får, inte var du bor eller hur tjock din plånbok är.

I Västmanland drivs mer än hälften av primärvården i privat regi för offentliga medel, men Vänsterpartiet vill inte att vården ska vara kommersiell med vinstintressen. Det ökar risken för att medicinska behov kommer i andra hand. Vårdcentraler och läkarmottagningar etablerar sig mycket oftare i områden där folk är välbeställda och relativt friska.
Vår ambition är att ta tillbaka så mycket som möjligt av vården i egen regi eller genom att idéburna företag utan vinstintressen tar över delar av den. Skattebetalarnas pengar ska gå till verksamhet och anställda, inte till vinster åt riskkapitalister och stora vårdbolag.

Vården närmast dig
Den nära vården, som ges på vårdcentralerna, ska prioriteras. Det ska kännas självklart att vända sig till sin vårdcentral i första hand. Därför måste det vara lätt att komma i kontakt med primärvården och väntetiderna får inte vara så långa att patienterna vänder sig till en annan vårdnivå. Digitalisering kan effektivisera och underlätta kontakten med vården.

Vänsterpartiet vill att primärvården ska vara avgiftsfri för alla. Idag är den det för barn och ungdomar upp till 20 år samt för de som är över 85. Vårdcentralerna är sjukvårdens bas och behöver förstärkas och utökas. Tillsammans med det förebyggande hälsoarbetet på länets hälsocenter kan trycket minska längre upp i vårdkedjan.

Alltid patienten i centrum
Samverkan mellan alla vårdgivande instanser behöver förbättras. Du som patient ska aldrig behöva oroa dig för att falla mellan stolarna, utan det måste finnas tydliga rutiner för vem som ansvarar för dig. För att garantera att du alltid får den bästa vården är det nödvändigt att samverka både med kommunerna, och mellan närliggande regioner och landsting.

Tandvården är lika viktig för hälsan som sjukvården. Här är ojämlikheten stor; de höga kostnaderna gör att den som har låg inkomst går mer sällan – eller inte alls – till tandläkaren. Vänsterpartiet på riksnivå vill genomföra en tandvårdsreform för att alla ska ha råd med tandvård.

Kropp och psyke hör ihop
Vi vill fortsätta satsningarna inom psykiatrin, framför allt på barn och ungdomar. Det måste gå mycket snabbare för unga att få rätt vård och behandling. Personer med lindrig psykisk ohälsa ska kunna få hjälp inom primärvården. Det innebär att köerna till BUP och specialistpsykiatri för vuxna kan kortas.

Vi vill förstärka det mobila teamet med psykiatrisk kompetens, men också utöka möjligheten till självinskrivning. Patientens delaktighet och stöd till anhöriga bör förbättras.

Förändringar i livets olika skeden påverkar behovet av vård. Det är en stor omställning att bli förälder och vi kan göra mer för att följa upp och säkerställa att allt fungerar bra, såväl kroppsligt som mentalt. Därför vill vi i Vänsterpartiet förbättra omhändertagandet av barnfamiljer efter förlossningen. Även åldrandet kan påverka det psykiska välbefinnandet och äldres trygghet och övriga behov måste tillgodoses.  

Dela den här sidan:

Kopiera länk