Interpellationer - landstinget

Motion: Revidera av landstingets vision och värdegrund

Landstinget har sedan några år tillbaka en vision och värdegrund som antagits i stor enighet. Denna diskuterades inom en vid krets innan ärendet gick till beslut.

Vision och värdegrund skall vara levande dokument och de behöver därför med jämna mellanrum ifrågasättas och revideras. Vi tycker att tiden nu är mogen för en bred diskussion om dessa frågor. Det är av särskild betydelse numera eftersom värdegrund och vision sägs vara viktiga inslag i landstingets prioriteringsarbete. Det upplevda behovet av att prioritera inom landstingets olika verksamheter har växt under senare år.

Med denna motion vill vi initiera till en revidering av vision och värdegrund. Vi vill särskilt peka på en formulering som lyder som följer; "Alla innevånare kan ta ansvar". Vi hävdar med bestämdhet att detta är sakligt fel. Alla innevånare i Västmanland kan inte ta ansvar. Tänker man efter blir detta uppenbart. De späda barnen, de demenssjuka och de allra äldsta, de som lider av svåra skador och livshotande sjukdomar, de svårt psykiskt sjuka, de gravt förståndshandikappade har alla uppenbara problem med att ta ansvar. Det finns flera grupper av innevånare som under delar eller hela livet är oförmögna att ta ansvar. Det finns också innevånare som under speciella omständigheter förlorar förmågan att ta ansvar. Exempel på detta är den svårt sjuke som ej förmår tänka klart på grund av smärta, eller den medvetslöse. Men även den redlöst berusade eller den narkoman som tagit en överdos av något preparat förlorar uppenbart sin förmåga att ta ansvar.

Att inse det sakligt felaktiga i formuleringen om individens ansvar står inte i motsättning till att hävda innevånarnas eget ansvar för sin hälsa. Att det är viktigt med ett individuellt ansvarstagande är de allra flesta överens om. Kanske är vi också lika överens om det orimliga i att kräva ansvar av den som inte förmår detta.

Det är också viktigt att vidga perspektivet från individnivån till andra nivåer i samhället. Såväl när det gäller livsmedel (kost), godis, njutningsmedel av olika slag (såväl tillåtna som otillåtna) finns det starka organisationer som verkar mer eller mindre ansvarslöst. Livsstil och levnadssätt uppstår inte hos varje individ för sig, livsstil är ett samhällsfenomen där olika grupper och organisationer bromsar eller underlättar det hälsofrämjande arbete. Det kan vara företag som serverar alkohol eller snabbmat. Det kan vara statliga företag och myndigheter (exempelvis systembolaget eller läkemedelsverket och apoteket) som är oförsiktiga i en känslig hantering av farliga produkter. Det kan vara kommunala församlingar som gynnar eller motverkar en hälsosam livsstil. Även kriminella organisationer som tjänar pengar på att smuggla narkotika eller tobak (exempelvis) hör till dem som agerar på hälsans arena.

Att låsa fast sig i den individuella nivån är kanske bekvämt men leder inte till varaktiga förbättringar i ett hälsofrämjande perspektiv. I vision och värdegrund bör det framgå att ansvaret för hälsan delas av oss alla och att det vid sidan om de enskilda individerna även finns organisationer och grupper av människor som genom sin aktivitet främjar eller motverkar befolkningens hälsa.

 

Med stöd av ovanstående föreslår vi att landstinget Västmanland

 

1) inleder att arbete för att revidera landstingets vision och värdegrund,

 

2) att formuleringen om att alla innevånare kan ta ansvar sållas bort då den  är sakligt felaktig,

 

3) att det i visionen och värdegrunden framgår att ansvaret för hälsa och välmående delas av individer, organisationer och samhället i stort.

 

 

 

Dan Karlsson (V)                           Catrin Strömvall (S)

Dela den här sidan:

Kopiera länk