Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Inför krav på telefontillgänglighet hos Familjeläkarmottagningarna

Den första kontakten, eller i vissa fall, bristen på kontakt sker i telefon till familjeläkarmottagningarna. De klagomål som kommer fram talar om orimliga tider i telefon-köer, tiderna varierar från halvtimmen upp till över en timme. Detta är inte rimligt, landstinget har som beställare/köpare rätt att ställa krav på tillgängligheten. Förutom att telefonköerna i största allmänhet kan vara irriterande skall inte glömmas att det kan finnas risker för de vårdsökande. För att inte riskera att vårdsökande drabbas av onödiga komplikationer till följd orimliga väntetider måste något göras. En annan del i problematiken är den kostnad som kan uppstå vid lång väntetid...

Bilda ett gemensamt sjukvårdsområde över landstingsgränsen

Framtiden för sjukvården både i norra Västmanland och södra Dalarna ligger i ett gemensamt sjukvårdsområde, menar gruppledarna för (v) och (s). Framtiden för sjukvården både i norra Västmanland och södra Dalarna ligger i ett gemensamt sjukvårdsområde. Vi anser att de båda landstingen på lika villkor och med ömsesidig tillit bör gå in i ett gemensamt åtagande. Det handlar om att skapa något nytt tillsammans, inte om tillfälliga avtal där gränserna fortfarande sätter käppar i hjulet för människors bästa. Fagersta- och Norbergsborna behöver en medicinakut inom rimligt avstånd. Den finns i Avesta. Avesta lasarett behöver ett större befolkningsunderlag för att trygga...

Inrätta en planeringsdelegation

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill se en bättre styrning och ledning av Landstinget Västmanland. Nuvarande system med Landstingsstyrelsens Arbetsutskott (LS AU) och Politisk informationsforum (PIF) anser vi inte lever upp till det inflytande och delaktighet som är en förutsättning för att få den politiska processen att fungera. Dessutom är inte alla partier representerade i LS AU. Vi föreslår att LS AU och PIF avskaffas och istället ersätts av en planeringsdelegation. Planeringsdelegationen bör bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare och att samtliga partier som är representerade i landstingsfullmäktige erhåller varsin plats. Delegationen övertar beslutsrätten i förvaltningsfrågor enligt samma delegationsordning som LS...

Sociala hänsyn vid upphandlingar

Lars Andersson (v) och Dan Karlsson (v) kräver att Landstinget Västmanland följer grundläggande ILO-konventioner. Svenska landsting köper årligen materiel, t ex kläder, textilier och kirurgiska instrument, för 100-tals miljoner kronor. År 2005 uppgick totalsumman till 10 miljarder kronor. Det landstingen köper för de skattemedel man förfogar över har med andra ord stor påverkan på arbetsvillkoren i Sverige och utomlands.   Organisationen SwedWatch har i sin rapport ”Vita rockar och vassa saxar” konstaterat att mänskliga rättigheter för anställda kränks i produktionen av materiel som används inom svensk sjukvård idag. En stor del av dessa förbrukningsvaror tillverkas i utvecklingsländer där det bland...

Inför sprututbytesprogram för missbrukare i Västmanland

Ett gott skydd mot infektioner är av grundläggande betydelse oavsett livsföring, menar Dan Karlsson (v) och Catrin Strömvall (s). Riksdagen har den 2006-05-11 lagstiftat om under vilka omständigheter utbytesprogram avseende sprutor och kanyler till injektionsmissbrukare av narkotika skall medges. Socialstyrelsen har den 16 februari år 2007 meddelat ytterligare föreskrifter angående dessa program. Sedan lång tid tillbaka har sprututbyten tillämpats i Skåne. Verksamhetens resultat har blivit att narkotikamissbrukare i Skåne är bättre skyddade mot infektioner än vad injektionsmissbrukare är i andra delar av landet är. Framför allt har en jämförelse med Stockholm tydliggjort skillnaderna. Program för utbyte av sprutor och kanyler...