Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Förena miljövänliga transporter med kulturbesök

MOTION INLÄMNAD TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2010-06-14 De västmanländska kulturinstitutionerna, Teater Västmanland, Västmanlandsmusiken och Länsmuseet har tilluppgift att agera länsövergripande och att ha länets befolkning som målgrupp för utställningar, föreställningar och evenemang. Institutionerna har sitt säte och därmed huvuddelen av sin verksamhet i Västerås. Länsbornas kulturbesök genererar tusentals bilresor årligen.

Motion: Alla invånare kan inte ta ansvar

PRESSMEDDELANDE 10-02-23  – Alla invånare i Västmanland kan inte ta ansvar. Tänker man efter blir detta uppenbart. Små barn, demenssjuka, de allra äldsta, de som lider av svåra skador och livshotande sjukdomar, de svårt psykiskt sjuka och människor med vissa funktionsnedsättningar har alla små eller inga möjligheter att ta ansvar för sin hälsa, menar landstingsledamoten Dan Karlsson (V).

Motion om Kallortstillägg

Vänsterpartiet ser med glädje på vårt landstings initiativ till att komma ifrån det osunda beroendet av läkare från bemanningsföretag. Landstingen har alldeles för länge betett sig som offer och snällt betalande part kring rekryteringsproblematiken. Att motverka beroendet av hyrpersonal räcker dock inte. Det är tillsvidareanställda allmänläkare som befolkningen på många vårdcentraler sedan länge är i behov av . Vårdval Västmanland som varit igång sedan snart två år har, som väntat, inte heller lett till förbättring på området. Vi tror på en annan väg för att lösa rekryterings-/bemanningsproblematiken i primärvården. Vi tror att en medveten strategiskt genomtänkt lönepolitik kan lösa problemet...

Motion – Utred om vårdgarantin har en baksida

Införandet av vårdgarantin har lett till mycket bra. Vård i rätt tid är en viktig del av vård efter behov. Delar av vården har även behövt fokusera på att effektivisera sina inre processer samt bättre se medborgarna och patienterna. Men varje fråga man prioriterar leder till att man prioriterar ner något annat. Det finns risker att lägre prioriterade patienter får vård före patienter med större behov. Därför tycker vi det är vik-tigt att man nu breddar fokus inom hälso- och sjukvården till att titta på det som möjligen prioriterats bort genom vårdgarantiarbetet. Från sjukvårdspersonal, patientorganisationer och forskarhåll har vi hört...

Motion om utredning av handlingsplan och strategier mot hot och våld i nära relationer

Hot och våld i nära relationer är ett stort problem som samhället brottats med under många år. Det har gjorts flertal olika insatser från såväl ideella organisationer som offentliga myndigheter utan att vi kommit så mycket närmare en förbättring.  En omfattande forskning både nationellt och internationellt pekar mycket tydligt på att hot och våld i nära relationer får omfattande och långtgående konsekvenser för samtliga inblandade, inte minst ur ett hälsoperspektiv. Trots det saknar än idag många kommuner och landsting handlingsplaner och strategier för att bemöta de människor som befinner sig i denna svåra situation. I december 2007 startade Kvinnofridslinjen som...