Motioner - landstinget

Motion – Utred om vårdgarantin har en baksida

Införandet av vårdgarantin har lett till mycket bra. Vård i rätt tid är en viktig del av vård efter behov. Delar av vården har även behövt fokusera på att effektivisera sina inre processer samt bättre se medborgarna och patienterna. Men varje fråga man prioriterar leder till att man prioriterar ner något annat. Det finns risker att lägre prioriterade patienter får vård före patienter med större behov. Därför tycker vi det är vik-tigt att man nu breddar fokus inom hälso- och sjukvården till att titta på det som möjligen prioriterats bort genom vårdgarantiarbetet.

Från sjukvårdspersonal, patientorganisationer och forskarhåll har vi hört varningar om att vårdgarantin eventuellt har en baksida. Allt starkare röster vänder sig mot det "trubbiga" att 90 dagar för nästan alla grupper inte är vård efter behov. I Socialstyrelsens rapport varnas det i ganska starka ordalag för undanträngning. Exempel på problem som vårdgarantin kan ha skapat:

 

  • Garantitiden på 90 dagar riskerar leda till att var i kön en patient står påverkar när patienten får mottagning eller behandling.
  • Utredningstider riskerar att förlängas till följd av fokus på nybesök och behandling.
  • Kvantifierbara åtgärder och snabba behandlingar riskerar att prioriteras, och patienter med kroniska sjukdomar eller behov återbesök och rehabilitering istället prioriteras ned.
  • Fokus på produktivitet och korta vårdtider för att klara vårdgarantin riskerar att göra att omvårdnaden blir lidande genom överbeläggningar och stress.
  • Fokus på genomströmning riskerar att leda till att patienter skrivs ut för tidigt, så att den kommunala hemsjukvården inte kan ta hand om dem, vilket riskerar återinskrivningar.
  • Felprioriteringar genom att de som aktivt söker sig till andra vårdgivare får snabbare vård.

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

 – Att Landstinget Västmanland får i uppdrag att göra en kartläggning av målkonflikter mellan vård efter behov kontra vårdgarantin i enlighet med ovanstående formuleringar, för att säkra vård efter behov.

 Juha Rundgren (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk