Motioner - landstinget

Motion om utredning av handlingsplan och strategier mot hot och våld i nära relationer

Hot och våld i nära relationer är ett stort problem som samhället brottats med under många år. Det har gjorts flertal olika insatser från såväl ideella organisationer som offentliga myndigheter utan att vi kommit så mycket närmare en förbättring.

 En omfattande forskning både nationellt och internationellt pekar mycket tydligt på att hot och våld i nära relationer får omfattande och långtgående konsekvenser för samtliga inblandade, inte minst ur ett hälsoperspektiv. Trots det saknar än idag många kommuner och landsting handlingsplaner och strategier för att bemöta de människor som befinner sig i denna svåra situation.

I december 2007 startade Kvinnofridslinjen som drivs av den statliga myndigheten Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). På ett nationellt telefonnummer kan kvinnor och närstående få råd och stöd om var de ska vända sig vidare för att få hjälp. Likaså finns en webbsida som ger råd och vägledning. NCK har även en klinisk enhet som finns på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Uppsala landsting har dragit nytta av NCK och med deras hjälp skapat en kraftfull handlingsplan och strategi för att hantera människor som befinner sig i denna svåra situation.

Ur ett hälsoperspektiv är det förödande för människor som lever i en familj/relation där hot och våld förekommer. Samtliga inblandade blir lidande under lång tid, inte sällan under flera år. I allra värsta fall kan det leda till dödlig utgång. Det krävs kunskap, tydliga handlingsplaner och genomtänkta strategier för att landstingets personal ska kunna möta, upptäcka, agera och hjälpa patienter och anhöriga.

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

 – Att landstingsfullmäktige skall tillsätta en utredning för att ta fram en handlingsplan mot hot och våld i nära relationer.

                                                        

Lotta Johansson Arnqvist (V)

Juha Rundgren (V)

Annica Lindholm (V)

 Hans Jansson (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk