Motioner - kommunerna

Avskaffa osund konkurrens inom omsorgen i Västerås

Privata vård- och omsorgsbolag borde inte ha konkurrensfördelar jämfört med kommunala utförare, anser vänsterpartisterna i Västerås kommunfullmäktige.

 ”Attendo Care är ett av landets ledande privata vårdföretag inom äldreomsorgen, och omsätter 2,6 miljarder per år. Sammanräknat med de andra två största aktörerna, Aleris och Carema, driver Attendo Care 188 äldreboenden i Sverige.

Kalla faktas granskning visar att Attendo Care ägs av Augustus i Luxemburg, som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Industri Kapitals fonder på Skatteparadisön Jersey. Ägandekonstruktionen möjliggör att Attendo Cares vinster kan förflyttas obeskattade från Sverige till Jersey.

– I princip kan hela vinsten flyttas utan beskattning med hjälp av ränteavdrag, så kallade räntesnurror, enligt en dom i regeringsrätten från i höstas. Vi räknar med att 25 miljarder per år försvinner på det här sättet, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, som dock inte kan kommentera det enskilda fallet.

Hur stor del av Attendo Cares vinst som hamnar obeskattad på Jersey är oklart och företaget vill inte kommentera uppgiften.

Författaren och journalisten Gunnar Lindstedt som granskat riskkapitalbolag, bland annat Trustor, menar att skatteparadisen är en förklaring till att bolagen kan konkurrera ut de små vårdbolagen.

– Man kan diskutera om det är moraliskt riktigt därför att det är en organiserad form av skatteflykt. Det är deras affärsidé. Det missgynnar de företag som inte har möjlighet att agera globalt, säger han.

Granskningen visar också att Attendo Care har fått 28 anmälningar till Lex Maria, och att vanvård oftare rapporteras hos Attendo i förhållande till bolagets del i äldreomsorgen.”

Ovanstående är ett utdrag ur en artikel på nyhetsplats i Svenska Dagbladet den 27 april 2008. Attendo Care har etablerat sig som en stor omsorgsgivare i Västerås och deras inflytande har ökat i samband med att den borgerliga majoriteten i Västerås införde hemtjänstvalet.

Att västeråsarnas hårt intjänade skattemedel försvinner som obeskattad vinst till ett anonymt riskkapitalbolag, kan Vänsterpartiet aldrig acceptera. Det är med all sannolikhet en åsikt som även delas av de flesta västeråsare.  

Vi anser vidare att detta förhållande på ett negativt sätt påverkar våra medborgares skattemoral och det känns inte rätt som kommunpolitiker att upphandla verksamheter för våra medborgare då sund konkurrens inte föreligger.

Men den ”lagliga skatteflykt” som Attendo Cares ägare bedriver får även konsekvenser för andra utförare av äldreomsorg i Västerås. Den ”sunda” konkurrens som den moderatledda alliansen alltid säger sig värna, sätts ur spel.

Att företag kan lyfta vinsten obeskattad skapar naturligtvis resurser i dessa bolag som inte går att föreställa sig. Vinsten kan skapa utrymme för att lägga anbud i upphandlingar som ligger långt under konkurrenternas.

Vi har på andra håll i landet sett exempel på att företag erbjudit sig att driva omsorg för oskäligt lite ekonomisk ersättning under ett verksamhetsår. Verksamheten kostar naturligtvis mycket mer än så, men den ekonomiska smällen kan företaget acceptera då man har ett sådant stort kapital intjänat genom skattefri vinst. Under det året hinner man konkurrera ut andra företag. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är alldeles för trubbig och förmår inte sätta stopp för sådana ”underbud”.

Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på de avslöjanden som kommit fram i TV4:s Kalla Fakta. Vi inser att vi inte som kommun själva kan förändra en nationell lagstiftning, men vi anser ändå att kommunstyrelsen måste agera för att få till stånd en förändring.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:

att kommunstyrelsen i Västerås snarast tillskriver regeringen för att uppmärksamma dem på de brister som finns i rådande lagstiftning avseende ränteavdrag och räntesnurror som tillåter privata vårdbolag att i princip lyfta vinster obeskattat. Brevet ska lägga särskilt fokus på det osunda konkurrensförhållande som skapats gentemot mindre, lokala utförare. 

Västerås, 2008-05-15

Per Lithammer (v)

Stefan Kudryk (v)

Nidia Åman (v)

Vasiliki Tsouplaki (v)

Salam Zandi (v)

Lars Nordin (v)

Osund konkurrens inom omsorgen.doc

Dela den här sidan:

Kopiera länk