Motioner - kommunerna

Minska miljöbelastningen med klimatsmart mat

Den mat som konsumeras i kommunal verksamhet som äldreboenden och skolor borde vara klimatsmart, anser vänsterpartisterna i Västerås kommunfullmäktige.

Mycket av den mat vi idag konsumerar påverkar miljön på ett negativt sätt genom de höga energiuttag som konstgödning och långa transporter innebär. Enligt rapporten Livsmedelsverkets särskilda sektorsansvar för miljömålsarbetet, 27 feb 2007, står livsmedelsproduktionen för en stor del, cirka 20%, av den totala energiförbrukningen i Sverige. Den svarar även för en stor andel av utsläppen av koldioxid, kolväten och kväveoxider. Våra matvanor och val av livsmedel är därmed viktiga ur ett miljöperspektiv. Då är det angeläget att vi som medvetna konsumenter är med och påverkar utvecklingen för en minskad miljöbelastning genom att handla närproducerade, ekologiskt odlade livsmedel. Här har kommunen en viktig roll som opinionsbildare och gott föredöme.

Kommunens miljöpolicy är tydlig med att kommunen skall fungera som en pådrivande kraft i arbetet för ett hållbart samhälle och därigenom arbeta aktivt och kontinuerligt för att minska vår klimatpåverkan. Det är bra, men för att på ett avgörande sätt minska miljöbelastningen är det nödvändigt att kommunen uppmärksammar och är tydlig med vad livsmedelsproduktion och långa transporter av livsmedel innebär i form av höga koldioxidutsläpp och annan miljöbelastning och utifrån detta vidtar nödvändiga åtgärder.

Om de kök som levererar mat till kommunalt finansierade verksamheter skulle välja de livsmedel som belastar miljön minst, skulle det vara ett viktigt steg för att minska växthusgaserna. Det skulle också tydliggöra kommunens roll som föredöme och opinionsbildare.

Denna princip skulle naturligtvis också gälla de verksamheter som upphandlas, t ex äldreboenden. Eftersom fristående förskolor och skolor inte upphandlas blir det svårt att ställa krav på att de ska följa kommunens policy, men de ska tydligt uppmuntras att göra detta. 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att riktlinjer utarbetas för hur man i kommunal mathantering, oavsett om den bedrivs i egen regi eller upphandlas, genom medvetna val av närproducerade livsmedel bidrar till att minska den belastning på miljön som långa livsmedelstransporter innebär.

att riktlinjer utarbetas för hur man i kommunal mathantering, oavsett om den bedrivs i egen regi eller upphandlas, genom medvetna val av ekologiskt framställda livsmedel bidrar till att minska belastningen på miljön.

att de enheter som inte upphandlas men finansieras med kommunala skattemedel, och som dessutom använder sig av storkök eller annan mathantering, ska uppmuntras att följa de riktlinjer som utarbetas kring klimatsmart mat.

att nyckelpersoner i all mathantering som finansieras med skattemedel erbjuds utbildning i att göra miljömedvetna inköpsval.

att Västerås stad genomför en informationskampanj till västeråsarna om livsmedelstransporternas och livsmedelsproduktionens miljöpåverkan och vad medvetna val innebär för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Västerås, 2008-02-14

Lars Nordin (v)

Vasiliki Tsouplaki (v)

Per Lithammer (v)

Stefan Kudryk (v)

Nidia Åman (v)

Salam Zandi (v)

Minska milj__belastningen med klimatsmart mat.doc

Dela den här sidan:

Kopiera länk