Nyheter

”…åt var och en efter behov”

Vårt generella välfärdssystem ska vara garanten för allas rätt till goda levnadsförhållanden. Utbildning och arbete åt alla, skatt efter bärkraft och en välfärd som når alla utjämnar inkomst- och förmögenhetsklyftorna i samhället.
Arbete är grunden för all välfärd. Arbetslösheten och nedskärningarna i välfärden har urholkat systemet. Det är huvudorsaken till att klyftorna ökar, människor slås ut och att situationen för barn i utsatta familjer förvärras.

Förändringar på arbetsmarknaden stöter ut människor, och allt fler hamnar utanför socialförsäkringssystemet. Både den gemensamma sektorn och socialförsäkringarna riskerar att tappa mycket av sin fördelningsfunktion.

Vår gemensamma sektor behöver växa för att utjämna skillnader i levnadsvillkor. Hela skolsystemet från förskola till universitet ska ses som en investering för människors bildning och samhällets utveckling.

Vi vill minska gruppstorlekarna i förskolan och skolan och öka personaltätheten. Vi kräver fullständig avgiftsfrihet i grundskolan och gymnasieskolan och ökade resurser till elevvårdspersonal, skolbibliotek och läromedel.

Vi vill skapa förutsättningar för alla att ta del av och skapa kultur i hela landet. Kultur bidrar till människors välbefinnande och stärker kampen för att förändra samhället.

De äldres önskemål och behov ska stå i centrum för äldreomsorgen. Vi vill ha mer personal för omvårdnad och stöd till de äldre i deras sociala aktiviteter så att livskvaliteten kan höjas. Det behövs också mer personal med annat modersmål än svenska.

Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden arbetat för att kommunerna och landstingen ska få mer pengar för att kunna anställa mer personal och avskaffa lönediskrimineringen av kvinnorna. Vi har nått en del framgångar, men de är långtifrån tillräckliga, så vi tänker inte slå oss till ro.

Vi vill försvara och förbättra vår solidariskt finansierade sjukvård och förebyggande hälsovård. Behoven ska styra, inte marknaden. Människor ska kunna känna tillit och trygghet i kontakt med vården. Den vård vi arbetar för bygger på god omvårdnad, en helhetssyn på människan och ett medvetet könsperspektiv.

Vi vill ha en tandvårdsförsäkring värd namnet. Tänderna är en del av kroppen. Vi vill att tandvården ska vara del av sjukvårdens högkostnadsskydd, så att det mesta av tandvården finansieras med skattepengar.

Vi vill att alla kommuner och landsting samt de myndigheter som berörs ska ha handlingsplaner för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Varje kvinna som behöver det ska ha tillgång till skyddat boende med resurser för hjälp och stöd i kommunen.

Utbildningssatsningar ska genomföras för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om det sexualiserade våldet och för att kunna utveckla strategier för hur det ska bekämpas.

Kraven på skolans sex- och samlevnadsundervisning ska skärpas. Feministiskt självförsvar ska ingå som tillval i gymnasieutbildningen.

Vi motsätter oss statens ökande kontroll och övervakning av medborgare, liksom den repressiva och integritetskränkande lagstiftning som genomförs i terroristbekämpningens namn.

Vi vill att rättsäkerhet, mänskliga rättigheter och allas likhet inför lagen ska vara grunden för svensk rättspolitik.

Rättsväsendets beredskap och förmåga att utreda och lagföra hatbrott mot HBT-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) och rasistiska brott förutsätter ständigt demokratisk granskning. Satsningar måste göras på fortbildning och personalpolitik för att motverka diskriminerande attityder inom myndigheterna.

Människor med funktionshinder ska ha möjlighet till ett fullt deltagande i samhällslivet. Vi vill ha en lagstiftning för full tillgänglighet. Vi vill att människor med psykiska funktionshinder ska ha rätt till ett personligt ombud som kan bevaka deras intressen gentemot olika myndigheter.

Vi vill skriva in rätten till bostad i Socialtjänstlagen. Det ska finnas kommunala bostadsförmedlingar med bostadsanvisningsrätt i alla kommuner.

Vi vill slå vakt om allmännyttan. Den ska värna allas rätt till en bra bostad och boendemiljö på lika villkor i alla delar av landet. Bostadsbidraget ska vara ett skydd när hyran är för hög i förhållande till inkomsten.

Arbetslivet måste bli mänskligare. Det är arbetsgivarna som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och för att den som slitit ut sig på jobbet ska kunna komma tillbaka i arbete. Därför vill vi införa ett vinstdelningssystem där arbetsgivarna betalar in en särskild arbetsmiljöavgift. Pengarna ska avsättas i fonder som förvaltas av arbetsgivare och fack tillsammans. Medlen ska användas till utveckling och förbättring av arbetsplatserna.

Vi vill stärka de arbetslösas rättigheter. Den som deltar i arbetsmarknadsprojekt ska ha stort inflytande över vilka åtgärder som han eller hon ska delta i.

Fackets inflytande över hur praktik i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska se ut ska också förstärkas.

Det är viktigt att så många som möjligt omfattas av a-kassan. Därför är det viktigt att an övervägande majoritet uppfattar att de får en rimlig ersättning för det de betalar. Därför vill vi höja a-kassans golv och tak.

Vi kräver bättre stöd för långtidssjuka och arbetslösa att kunna komma tillbaka till arbetslivet.

Vi säger nej till alla försämringar i sjukförsäkringen. Karensdagen ska avskaffas.

Vi vill att föräldraförsäkringen ska göras individuell på samma sätt som övriga socialförsäkringar. Det innebär att varje förälder har ett individuellt ansvar för sitt barn och att föräldrarna var för sig tar ut den föräldraledighet de har rätt till. Det är en förutsättning för att kvinnor ska kunna stärka sin ställning i samhället och att säkra barns rätt till sina föräldrar.

Det nya pensionssystemet är felkonstruerat och måste göras om. Vi vill få bort spekulationsinslaget och öka tillgångarna i systemet genom att höja kvinnors löner och arbeta för full sysselsättning. Vi vill avskaffa premiepensionen och förhindra att de andra socialförsäkringarna får samma utformning.

Vi vill kompensera tilläggspensionärerna (de tidigare ATP-pensionärerna) för den urholkning av basbeloppet och därmed försämring av pensionerna som gjordes i början av 90-talet. Vi vill börja med att kompensera de äldsta, sämst ställda pensionärerna. Majoriteten av dem är kvinnor. Vi vill också höja bostadstilläggen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk