Nyheter

Så ska kvinnors löner höjas

I år firar Vänsterpartiet 10 år som feministiskt parti. Jubileumsåret invigdes med seminarier och fest i Malmö på lördagen. Partiets vice ordföranden, Alice Åström och Camilla Sköld Jansson presenterade skriften ”Skattesänkningar eller högre lön för kvinnor?” med konkreta åtgärder för jämställda löner som partiet vill genomföra.
– Lönediskrimineringen av kvinnor är en kärnfråga att lösa för oss som feministiskt parti. För oss går rättvisa löner före skattesänkningar. Just nu har vi ett bättre utgångsläge än vi haft på länge. Därför ser vi också möjligheterna till att avskaffa lönediskriminering och andra könsorättvisor på arbetsmarknaden på ett mer genomgripande sätt, säger Camilla Sköld Jansson.

Vänsterpartiet har, tillsammans med regeringen, arbetat fram en nationell handlingsplan för jämställda löner. Den ska följas upp under nästa mandatperiod för konkreta resultat. Kommunsektorn har fått bättre ekonomi och vänsterpartiet har agerat som arbetsgivare i kommuner och landsting och.kommer att intensifiera det politiska arbetet och under kommande mandatperiod. Vi kräver resultat av oss själva om vi får möjlighet till inflytande.

– Styrkan i Vänsterpartiets feminism är att vi tar ett feministiskt helhetsgrepp på politiken. För oss är det uppenbart att det krävs radikala åtgärder som skapar reella möjligheter för både kvinnor och män att arbeta, vara föräldrar, sköta hemarbete och ha ledig tid på lika villkor. Förändringar måste ske på flera områden och drivas samtidigt, säger Alice Åström.

Så här vill Vänsterpartiet gå vidare i arbetet för jämställda löner:
– Den offentliga sektorn måste utökas, det är en grundläggande jämställdhetspolitisk fråga. Många kvinnor arbetar och får sina inkomster från den offentliga sektorn, en generell välfärd i form av vård, barn- och äldreomsorg är avgörande för kvinnors förvärvsarbetande. Att satsa på fler anställda i offentlig sektor gynnar också kvinnor i privat sektor. Med fler anställda och högre löner i offentlig sektor ökar konkurrensen om kvinnors arbetskraft på hela arbetsmarknaden.

– Vi behöver nya riktlinjer för lönebildningen. Det är hög tid att även kvinnors rättigheter ska tillmätas betydelse i lönebildningen. Därför vill Vänsterpartiet tillföra ett jämställdhetsperspektiv i definitionen av sund lönebildning.

– Vi vill skapa ekonomiskt utrymme för rättvisa löner. För att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män måste de kvinnodominerande yrkena få högre löneökningar än arbetsmarknaden i övrigt. Vänsterpartiets menar att det behövs 10 miljarder kronor i ökat statsbidrag under kommande mandatperiod för att arbetsgivare i kommuner och landsting ska ha ett rimligt handlingsutrymme för ett systematiskt arbete med att minska könsorättvisorna.

– Det är rimligt att de resurser som staten tillför kommunsektorn bidrar till att orättvisor på grund av kön systematiskt minskar. Staten har på olika sätt stimulerat kommuner och landsting att öka antalet anställda, bl a genom sysselsättningsstöd. Vänsterpartiet kommer under nästa mandatperiod att föreslå att liknande system utarbetas även när det gäller kommunsektorns ansvar för jämställdhet i sina verksamheter.

– Vänsterpartiet är redo att som arbetsgivarpart i kommuner och landsting ta initiativ till att avtalade arbetstidsförkortningar blir verklighet i kommuner och landsting. Till exempel kan undersköterskor och vårdbiträden gå före med kortare arbetstid. Att införa 35-timmarsvecka för dessa grupper skulle kosta 2-3 miljarder kronor per år.

– Kvinnor och män ska ha samma rätt till heltid. Alla ska kunna leva på sin lön och kvinnor ska samma rätt till heltid som männen. Det är nödvändigt att skärpa lagstiftningen så att kvinnor och män får likvärdiga förutsättningar; heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla på arbetsmarknaden.

– Vi vill individualisera föräldraförsäkringen. Dagens utformning av föräldraförsäkringen upprätthåller en struktur där föräldraskapet blir ett obligatoriskt ansvar för kvinnor och ett frivilligt erbjudande för män. Det bidrar till en ordning på arbetsmarknaden som diskriminerar kvinnor. Kvinnor ses som ”högriskprojekt” att anställa och resultatet blir en diskriminering som drabbar alla kvinnor. En individualisering skulle klargöra för arbetsgivare att både kvinnor och män är ”potentiella föräldrar”, och är därför ett viktigt verktyg för att bryta diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden.

Klicka här för att ladda ner skriften som pdf-fil

Dela den här sidan:

Kopiera länk